A 2021. évet érintő lényegesebb őszi adómódosítások

2020.11.28

Megjelent a Magyar Közlöny 261. száma, amely tartalmazza az egyes adótörvények jövő évi módosításait tartalmazó jogszabályt is.

A teljesség igénye nélkül ezek lényegesebbnek ítélt elemei a következők:

Személyi jövedelemadó

A személyi kedvezmény 2021-től az összevont adóalap adóját csökkenti majd, a négy, vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, megelőzve az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt is az érvényesítés sorrendjében. Az adóalap kedvezmény mértéke a minimálbér 30%-a lesz.

Az éves rekreációs keretösszeg 2021. január 1-től 450 000Ft lesz, az ezt meghaladóan adott juttatás már egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Társasági adó

Változik az energiahatékonysági beruházások köre, amelyre adókedvezményt lehet igénybe venni. Az új szabályozás értelmében személygépkocsik és elektromos személygépkocsik vásárlása után már nem lehet igénybe venni a fenti adókedvezményt, kivéve a jogszabályban meghatározottak szerinti nagy rakodóterű személygépkocsikat.

Megszűnik a fejlesztési tartalék képzésére vonatkozó 10 milliárd forintos felső korlát, a fejlesztési tartalék képzés alapján igénybe vehető adóalap csökkentő tétel adóévi adózás előtti nyereségre vonatkozó korlátja nem változik.

Szigorodnak a telephelyre vonatkozó szabályok is. Telephely keletkezik akkor is, ha külföldi személy saját munkavállalóján, vagy más jogviszonyban álló magánszemélyen keresztül szolgáltatás nyújt 183 napot meghaladóan, vagy ha más közösségi tagállammal kötött szerződés telephely fogalma szerint annak minősül.

Az osztalék elengedés jövőre már nem adóalap korrekciós tétel lesz, hanem a saját tőkén vezetik keresztül.

Kisadózó vállalkozások tételes adója és kisvállalati adó

A kisvállalati adó választhatóságnak értékhatára 2021-től a következőképpen módosul:

  • marad az átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó 50 fős korlát,
  • 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén annak időarányos részére emelkedik az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel felső határa, az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámoló mérlegfőösszegének várható összege szintén nem haladhatja meg a 3 milliárd forintot. Ez a változás már 2020. december 1-jétől hatályos.

Felemelik a kisvállalati adóalanyiság a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén a túllépést megelőző nappal. Emlékeztetőül: ez az összeg korábban 3 milliárd forint volt.

A kisvállalati adó mértéke 2021-ben 11% lesz.

A KATA törvényt korábban módosító jogszabály is módosult. Ennek értelmében, ha 

- kapcsolt külföldi vállalkozástól 0 forintot meghaladó vagy

- nem kapcsolt, de külföldi vállalkozástól 3 millió forintot meghaladó összegben szerzel bevételt

2021. január 1-jét követően katásként, akkor

a szerzett és százalékos adóalapot képező bevétel 71,42%-a fogja a korábban elfogadott  jogszabály módosításban foglalt 100% adóalap  helyett a 40% adó alapját képezni.


Regisztrációs adó

A kivetett, de meg nem fizetett adót az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adóalany kérelmére, hivatalból törölheti.

Általános forgalmi adó

Változnak az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok.

Változnak az e-kereskedelemre vonatkozó áfaszabályok. A módosítások négy nagy területet ölelnek fel: a közösségen belüli távértékesítés szabályainak változása, kisértékű importküldemények áfamentességének eltörlése, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre kötelezetté tétele, valamint nyilvántartási kötelezettségük előírása, és az egyablakos rendszer adaptálása az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

2021-ben lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések esetében, amelyek esetében a vevő nem minősül adóalanynak.

Az adóhatóság 2021-től elkészíti a hozzá beérkező számlaadatok alapján az adóalanyok ÁFA-bevallás tervezetét. Ez a bevallás tervezet csak az adózó közreműködésével minősülhet bevallásnak. A levonható adóról számlánként dönteni kell.

Mint már korábbról ismert, az adóalany által kiállított számlákról az adóhivatal felé történő adatszolgáltatás kibővül a nem adóalanyok felé kibocsátott számlákra is.

Jövedéki adó

A bérfőzött párlat után fizetendő adó egy bérfőző esetén évente 50liter mennyiségig 0 forint.

Magánfőző évente legfeljebb 86 liter párlatot állítható elő, és ez a mennyiség adómentes.

Európai uniós tanácsi irányelv alapján 2021. január 1-jén és április 1-jén két lépcsőben emelik a dohánytermékek jövedéki adó mértéke.

Helyi adók

Iparűzési adó vonatkozásában telephelynek minősül a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat. A tevékenység megkezdésének napjától a megrendelő teljesítéselfogadásáig valamennyi nap figyelembe veendő.

Gépjárműadó

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021-től az állami adó-, és vámhatóság látja el, tehát az adó kivetése és beszedése is a NAV feladata lesz.

Ha az adóalany adótartozása meghaladja az egy évi adótételt, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.

Illetékek

A közigazgatási és hatósági eljárásokat 2021-től két mellékletben csoportosítja a jogszabály, melyek közül az 1. mellékletben foglaltak általános illetékkötelezettsége 3 000Ft, a 2. mellékletben felsoroltakért pedig eljárási illetéket nem kell majd fizetni.